Elektro Astra - Váš obchod s elektronikou

Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ:

název:

Elektro Astra spol. sr.o.

adresa:

Školní 440, 339 01, KLATOVY

tel.:

+420 376 321 542

e-mail:

eastra@elektro-astra.cz

IČ:

18236111

DIČ:

CZ18236111


Společnost Elektro Astra spol. sr.o.je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 426.

 

 

 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Spotřebitelská smlouva = spotřebitelskou smlouvou se dle těchto obchodních podmínek rozumí smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující,  který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,  a na straně druhé prodávající, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.

Prodávající = prodávajícím se rozumí společnost Elektro Astra spol. sr.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující — spotřebitel (dále jen spotřebitel) = spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující — nikoli spotřebitel (obchodní partner) =  obchodním partnerem je fyzická i právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, musí obsahovat všechny náležitosti objednávky, které jsou uvedeny dále, jsou pro kupujícího závazné.

Způsoby objednání:

·       Objednáním v e-shopu : www.elektro-astra.cz

·       E-mailem na adrese: eastra@elektro-astra.cz, elektro.astra@seznam.cz

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY

·       Fakturační údaje (povinný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa

·       Dodací údaje (volitelný údaj pro případ, že je adresa doručení odlišná od adresy fakturační) — jméno, příjmení, úplná adresa

·       Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefonní číslo

·       Zboží (povinný údaj) — název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, barva atp.)

·       Způsob dopravy a platby (povinný údaj) — platba předem, dobírkou nebo osobně

·       Doplňující údaje (volitelný údaj) — poznámky k objednávce

PLATBA ZA ZBOŽÍ

·       Platba dobírkou — platba při převzetí zboží od dopravce

·       Platba předem — platba bankovním převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží, kdy je platba uhrazena v plné výši a bez nároků prodávajícího na další poplatky

·       Platba při osobním převzetí — platba při převzetí zboží od prodávajícího v provozovně prodávajícího na adrese Elektro Astra spol. sr.o., Kpt. Jaroše 186, Klatovy 339 01

FAKTURA

Faktura za objednané zboží Vám bude doručena se zbožím. V případě, že požadujete doručení faktury v elektronické podobě, zažádejte si o ni na e-mailu eastra@elektro-astra.cz nebo elektro.astra@seznam.cz a bude Vám poslána.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění . V takovém případě odešlete písemné odstoupení od kupní smlouvy spolu s nepoškozeným zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu  Elektro Astra spol.sr.o., Školní 440, 339 01 KLATOVY

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu elektro-astra.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem plnění smlouvy.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2014 a ruší veškeré předchozí zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost Elektro Astra spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.