Elektro Astra - Váš obchod s elektronikou

Daňové zákony

Osvobození od daně z příjmu

Sluneční elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie, z tohoto titulu jsou příjmy z provozu elektrárny dle § 4 odstavce 1 písmene e) Zákona o dani z příjmu (ZDP) osvobozeny od daně z příjmu, a to v roce, kdy byla elektrárna poprvé uvedena do provozu a v pěti letech bezprostředně následujících (1+5).

O osvobození však platí, že není povinné - provozovatel sluneční elektrárny může osvobození dobrovolně zříci v případě, že pro něj osvobození příjmů není z nějakého důvodu výhodné, což ale bývá ojedinělý případ. Osvobození příjmů je výhodné pouze tehdy, když je v „osvobozeném" období dosahováno zisku, zjednodušeně tehdy, když je co osvobozovat. V případě, že provozovatel sluneční elektrárny osvobození využije, pak není v tomto období možné proti osvobozeným příjmům vykazovat jakékoliv výdaje, včetně odpisů zařízení.

Osvobození podle §4 odst. 1 písmene e) ZDP je automatické. Nemusí se tedy o osvobození žádným způsobem žádat. Naopak se podává oznámení o nepoužití osvobození (vzdání se osvobození) správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Na osvobození není nárok při pronájmu zařízení nebo při převedení vlastnických práv na dalšího vlastníka. Na vzdání se osvobození neexistuje žádný standardizovaný formulář vydaný správcem daně, vzdání se osvobození probíhá formou písemného prohlášení.

Pokud by poplatník měl pouze příjmy z provozu sluneční elektrárny, nebo například kombinaci závislé činnosti (zaměstnání) a příjmů z provozu elektrárny, nemusí v případě uplatnění osvobození po tuto dobu podávat daňové přiznání. Osvobození se týká pouze příjmů z provozu sluneční elektrárny, pokud má poplatník i jiné příjmy podrobené dani (například z podnikání jako OSVČ na živnostenský list), na základě kterých je povinen podat daňové přiznání, tak daňové přiznání v každém případě podat musí. Po skončení osvobození nastává povinnost podat daňové přiznání v případě, že roční příjmy (nikoliv zisk) z provozu sluneční elektrárny dosáhly za dané zdaňovací období částky větší než 6.000,- Kč. Pro příjmy z podnikání dle zvláštního předpisu je v daňovém přiznání vyhrazena zvláštní příloha, daňové přiznání může pro provozovatele za úplatu zpracovat daňový poradce.

Odpisování

Sluneční elektrárna je dlouhodobým hmotným majetkem, poplatník jakožto podnikatel může svou investici průběžně odpisovat, naopak nelze v nákladech poplatníka uplatnit celou investici roce pořízení tak, jako by tomu bylo u pořízení drobného hmotného majetku (výdaj do 40.000,- bez DPH). Odpisy probíhají z tzv. vstupní ceny, tato vstupní cena je rovna vynaloženým výdajům sníženým o hodnotu poskytnuté dotace. Uvedená zařízení patří do odpisové skupiny 2, tj. doba odpisování je 5 let. Odpisování se stanoví buď formou rovnoměrných odpisů nebo zrychlených odpisů. Pokud by se jednalo o nové zařízení, které u předchozího vlastníka bylo zbožím (nebylo nikdy v minulosti odpisováno), je možné v prvním roce odpisování navýšit hodnotu odpisů o 10% - jedná se o daňovou úsporu v prvním roce odepisování, bonus do začátku investování.

Při uplatnění rovnoměrného odpisování jsou uvedené sazby sazbami maximálními, tedy lze použít sazby nižší a tím si v případě potřeby prodloužit dobu odpisování, toto neplatí v případě, pokud by byl majetek používaný pro osobní spotřebu a zároveň podnikání. Obecně platí, že v případě používání majetku pro osobní spotřebu i podnikání je nutné výdaje (náklady) krátit v poměrné výši ve vztahu k osobní spotřebě. U sluneční elektrárny je podíl osobní spotřeby zjistitelný porovnáním výše celkové výroby a úhrnu dodávek do distribuční sítě.

Odkaz na SKP (Standardní klasifikaci produkce, zařazení do odpisových skupin) naleznete na www stránkách ČSÚ, třídy pak v části „Vysvětlivky". Použité zkratky: Z = zahrnout, ZT = zahrnout také, N = nezahrnout. Provozně technologické zařízení fotovoltaické elektrárny je klasifikováno v SKP třídě 32.10.52, příslušenstvím tohoto majetku bude i případná polohovací jednotka. Odpisy majetku je možné zahájit kdykoliv, je to plně v dispozici poplatníka, období ve kterém je nutné zahájit odpisy není žádným zákonem stanoveno. Odpisování je možné přesunout libovolně do budoucna, do období, ve kterém bude odpisování pro provozovatele nejvýhodnější. Odpisy je tedy možné zahájit až po době uplynutí lhůty pro osvobození příjmů, což je pro většinu provozovatelů nejvýhodnější.

Náklady a ztráta minulých let

V případě, že je to pro poplatníka výhodné, je možné pro účely daňového přiznání vykazovat náklady paušálně ve výši 40% z dosažených příjmů dle §7 písmene c) ZDP. V případě použití paušálu propadají v daném roce odpisy, pokud odpisování bylo v minulosti zahájeno (pokyn D-300 MFČR).

Ztrátu z minulých let je možné uplatňovat po dobu následujících 5 let. Ztráta je v daném roce uplatnitelná i proti jiným druhům příjmů (například příjmů OSVČ) s výjimkou příjmů ze závislé činnosti.

Daňová přiznání

V případě již existující podnikatelské činnosti se příjmy (výnosy) z provozu solárních zařízení stávají součástí již vedené daňové evidence nebo účetnictví poplatníka. Není povinné vedení účetnictví a je tak umožněno vést pouze daňovou evidenci (vedení daňové evidence je výrazně jednodušší než vedení účetnictví). Povinnost vedení účetnictví vzniká až po překroční obratu 15.000.000,- Kč.